,---.   .--.
                ( . )  ( . )
                `/--___ __`--`.
              ,. _'| |___||___| _|`.
              (-./_,|-,,'   `.' |\ `
             __`-`-'|//   `:. \,|'
     --   -  --- |\  | |||    ` | |
       --     | \ _|_|\\  jrei / |
   -      _   \ \ ,-'-.`._____,',-'-.
  ______________   `[]\ .\____________________
 |`.____________`.   || \`| .::'    ._
 | |_''_o_o__o =.|   || \|_________________
 | | ,--.  ,--. :  _ ||
 | |( () ) ( () )|: \`::')  ---    __
 `.|_`-_'___`-_'_|`. / :: \
 -      _ - : \___:/  _  -  -
          `--..___)
Copy