,. _~-.,        .
      ~'`_ \/,_. \_
     / ,"_>@`,__`~.)       |      .
     | | @@@@' ",! .      .     '
     |/  ^^@   .! \     |     /
     `' .^^^   ,'  '     |    .       .
      .^^^  .     \        /     .
     .^^^    ' .   \    |   /    . '
.,.,.   ^^^       ` .  .,+~'`^`'~+,.   , '
&&&&&&, ,^^^^. . ._ ..__ _ .'       '. '_ __ ____ __ _ .. . .
%%%%%%%%%^^^^^^%%&&;_,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,
&&&&&%%%%%%%%%%%%%%%%%%&&;,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=
%%%%%&&&&&&&&&&&%%%%&&&_,.;^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,
%%%%%%%%%&&&&&&&&&-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-==--^'~=-.,__,.-=~'
##mjy#####*"'
_,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'

~`'^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^`'~=-.,__,.-=~'`^
Copy