Bulbashaur
                    ▒▒ ░▒
                  ░▒░░▒░▒▓░░
           ░░░░░░░░░░░░░░░▒▒░░░▒▒▓
          ▒░░░░░░░░░▓▒░░░░░░░░░░░▓▒▒
   ░▒▓░    ▓▒▒░░░░░▒▓▒░░░░░░░░░░░░░▓▒▓
   ▒░░░▒▒░ ░ ░░░░░░▒▒░░░░░▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒
  ▒░░   ░▒▒▓▓▓░░░░░░░░░░▒▒░░░░░░░▒▒▒▒▒▓▒▒▒░
  ░░░  ▒▒▒▓▓▓▓▒░░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒
  ░░░░░░░░░▓▓▒░░░░░░░░░░░░░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒
 ▒░▒░▒░▓▒░░░░░░░░▒░░▒▒▓▓▒░░░▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒
 ▒░▒░▒▒░░░░░▓▓▒░░░░░▒ ▒░░▒▒░▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓
░▒ ▒░▒░░░░░░▓▓░░░░░░ ░▒░ ░▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓░▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▓
▓░░▒░▒░░░░░░░░░░░░░░ ▒░░░░▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓░▓▒▒▒▒▒▒▒░
▓▒░░░░░░░░░░░░░░░░░▒░░▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▓▓▒▒▓▒▒▒▓▓
 ▒▒▒▒░░░░░░░░░░░░░░░░░░░▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓
  ▒▒▓▓▒▓▓▓▓▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░▒▒▒▒▒▒░░▒▒▒
   ▒▓▒▒▓▒▒▒░▒▒▒▓▓▒▒▒▒▒▒▓▒░░░░░░░░▓▒▒░▒▓▒▒▒▒▓
   ▒░░░░▒▒▒▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▒▓░░░▒▒░░░░▒░▒▓▓▓▓▓▒▒▒▒░
   ▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒░▒░░░▒▒▒░▒▓▓▓▓▒▒▒▒░
    ▒▒▒▓▒▒▒▒▒▒▒░▒▓▓▓▓▓▒▒▓░░░░░░▒░▒▒▒▒▓▓▒▒▒▒▓
    ▒░░░▒▒▒▒▓  ▒▓▓▓▓▓▒░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
    ░▒▒▒▒▒▒▒    ▒░░░░░░░▒▒  ▒▒▒▒▒▒▒▒░
            ░░▒░▓░▒░
Copy